Idéutveckling

Everything should be made as simple as possible, but not simpler. – Albert Einstein

Detta är grundbulten till att skapa en framgångsrik mobilapp. Förståelsen för vad för problem man löser och för vem är centralt. Desto bättre jobb som görs i detta steget av processen (som även utvecklas längst projektets gång), desto mer konkurrenskraftig blir den lösning man skapar.

Leave a comment

072-150 65 20